תקנון לשימוש באתר האינטרנט www.vitality.co.il

 1. השימוש באתר האינטרנט הזה כפוף לתנאים שלהלן ומעיד על הסכמה להם. כל המשתמש באתר (" המשתמש ") מסכים לתנאי השימוש ומקבלם ומסכים כי לא תהא לו כל טענה למפעיל האתר או מי מטעמו, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות מפעיל האתר על פי תנאי שימוש אלה. יתכן ואתר זה מכיל קישורים לאתרי אינטרנט, דפי אינטרנט ושירותים אחרים המופעלים על ידי גורמים אחרים. השימוש בכל אתר אחר כפוף גם לתנאי השימוש וייתר התנאים וההנחיות, אם ישנם, הכלולים באתר האחר. אין לפרש קישורים לאתרי צד ג' כמתן אישור, המלצה או העדפה על ידי מפעיל האתר. קישורים אלה נועדו לנוחיותך בלבד. אין להנהלת האתר שליטה על אתרי אינטרנט אלה, ואין היא נושאת באחריות לתכנים המופיעים בהם. אין בהכללת קישורים אלה באתר זה משום אישור לחומר המופיע בהם, ואין בהם כדי להעיד על קשר כלשהו עם מפעילי האתרים האמורים.
 2. אתר אינטרנט זה נועד אך ורק לשימוש אישי שלא למטרות רווח. נאסר על המשתמש להכניס שינויים, להעתיק, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם, ליצור או למכור פריט מפרטי המידע, המוצרים או השירותים שמקורם באתר אינטרנט זה.
 3. הנהלת האתר רשאית להשעות , לחסום או להפסיק לאלתר את גישת המשתמש לשירות אם יפר את תנאי התקנון .
 4. הנהלת האתר רשאית לעדכן את תנאי התקנון מעת לעת .
 5. אין לעשות באתר או באמצעותו כל שימוש למטרות בלתי חוקיות .
 6. אין לרשום אדם אחר שלא בהסכמתו ו / או ללא נוכחותו מול המסך בשעת הרישום ולאחר שהוסברו לו כל תנאי תקנון זה .
 7. הרישום באתר הוא לשימוש האישי והבלעדי של המשתמש אשר אינו רשאי להעביר את הרשאת השימוש לאדם אחר כלשהו . חובה מיוחדת לדייק לחלוטין בכל הפרטים האישיים הנדרשים לצורך הרישום ולצורך הקשר השוטף עם המנוי . אלא אם כן רכש המשתמש ("מנהל ההרשמה") מוצר ו/או שירות המאפשר זאת רישום משתמשים אחרים. אם מסירת פרטי המשתמש לאדם נוסף מחויב מנהל ההרשמה לציין בפני המשתמש שעליו להחליף את סיסמתו בתוך המערכת עם כניסתו הראשונה כדי להפוך את השימוש במוצר לאישי ,בלעדי וחסוי לגולש .
 8. כל מקום בו מופיע "אתר " או "מפעיל האתר" או הנהלת האתר הכוונה לשיטת אלטשולר והפועלים בשמה ומטעמה.
 9. מפעיל האתר יהיה רשאי להשתמש בפרטים שמסר משתמש במסגרת הירשמות לאתר או הצטרפות ו/או שימוש באתר וכן בכל מידע שייאסף אודות דפוסי השימוש של המשתמש על ידי התחקות אחר השימוש באתר (לרבות באמצעות COOKIES ) במקרים הבאים:
  1. 9.1 לצורך שיפור השירותים, המידע והתכנים שאתר מציע ו/או יציע למשתמש באופן אישי ו/או לכלל .
  2. 9.2 על מנת ליידע את המשתמש בדבר מוצרים ושירותים שונים העשויים לעניין את המשתמש והנמכרים על ידי מפעיל האתר. במקרה זה מפעיל האתר יהיה רשאי להביא לידיעת המשתמש מידע באמצעות:
   1. 9.2.1 כתובת מגורים או כתובת אחרת;
   2. 9.2.2 כתובת הדואר האלקטרוני שנמסרה על ידי המשתמש;
   3. 9.2.3 לתיבת הדואר הקולי של מכשיר הטלפון הנייד שברשות המשתמש, ככל שכל הפרטים הנ"ל יימסרו על ידי המשתמש בזמן הביקור באתר.
  3. 9.3 לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי או אחר לצדדים שלישיים לרבות מפרסמים ובלבד שמידע כאמור לא יזהה את המשתמש אישית באופן שמי. ליצירת קשר עם המשתמש במקרה הצורך. לצורך תחזוקת השירות שניתן על ידי מפעיל האתר. לצורך מעקב אחר הפעילות של המשתמש באתר בכפוף להוראות מסמך זה ובכפוף לכל דין.
  4. 9.4 אם יבקש המשתמש להפסיק לקבל מידע כלשהו ממפעיל האתר בהתאם למפורט לעיל, יוכל לפנות בכל עת למפעיל האתר לכתובת האלקטרונית support@vitality.co.il   ומפעיל האתר יענה לפנייה תוך 48 שעות.
  5. 9.5 מפעיל האתר יעשה שימוש בפרטים הנמסרים על ידי משתמש בהתאם להוראות כל דין ולרבות הוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1981 , וכן בהתאם להסכמות והאישורים הניתנים על ידי המשתמש בהתאם להוראות מסמך זה. מפעיל האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות ולעדכן מדיניות זו של הגנת הפרטיות.
 10. מפעיל האתר יהיה לא יהיה רשאי למסור פרטים שמסר המשתמש במסגרת השימוש במוצרי האתר ברשת לשום גורם שלישי ללא הרשאה בכתביו לעשות זאת. והוא עצמו יוכל לעשות שימושיים סטטיסטיים בלבד בפרטים אלה לשיפור מוצריו ושירותיו.
 11. התכנים שבאתר אינם מהווים תחליף לייעוץ מקצועי.
 12. 12. התכנים המופיעים באתר נועדו לספק מרחב לימודי הכולל ידע ותירגול, אך אינם בגדר עצה רפואית, חוות דעת מקצועית, או תחליף להתיעצות עם מומחה. מטרת התכנים המופיעים באתר לסייע למשתמשים להרחיב את בסיס הידע האישי שלהם ולאפשר להם לדעת יותר על עצמם, לרכוש מיומנויות חדשות ולשכלל מיומנויות ישנות. התכנים שבאתר והשלכותיהם על חייו של המשתמש, הנם תלויים בנסיבותיו ובעובדותיו של כל מקרה, ולכן יש להתייחס אליהם במידת הזהירות הנדרשת. החלטות והמעשים שיעשה אדם בעקבות החשיפה לתכנים באתר הם באחריותו האישית בלבד.
 13. מפעיל האתר ינקוט בכל הצעדים הסבירים לאבטחת המידע הנמסר על ידי משתמש. יחד עם זאת מפעיל האתר אינו יכול לאבטח את מערכות המידע והתקשורת אבטחה מושלמת מפני חדירות בלתי מורשות ושימוש אסור של צדדים שלישיים. לפיכך מפעיל האתר לא ישא בכל אחריות, ישירה או עקיפה, במקרים של גילוי ושימוש במידע הנמסר על ידך הנובע, במישרין או בעקיפין, מחדירות בלתי מורשות של אחרים או כתוצאה ממעשים ו/או מחדלים אשר אינם בשליטת מפעיל האתר.
 14. כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני, מסוג כלשהו, בקשר לכל פרסום, תוכן, כתבה, עיצוב, יישום, קובץ, תוכנה וכל חומר אחר, בין אם מוחשי או מופשט המתפרסם באתר זה או מטעמו של מפעיל אתר זה שייך באופן בלעדי למפעיל האתר. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, למסור לצד שלישי או לעשות כל שימוש מסחרי או לא מסחרי, בלא קבלת הסכמתו המפורשת של מפעיל האתר, מראש ובכתב. אין באמור לעיל לפגוע בזכויותיהם של צדדים שלישיים המפרסמים תכנים באתר באמצעות הסכמים שונים בין מפעיל האתר לבין אותם צדדים.
 15. ביטול עסקה והחזרים

 16. ביטול עסקאות של רכישת זכויות שימוש תוכנות הלימוד המוצעים למכירה באתר ("ערכות הלימוד") תתאפשר רק תוך 4 ימים שאינם ימי מנוחה מיום ביצוע הרכישה ע"י הודעה בכתב לכתובת support@vitality.co.il . מפעילי האתר מתחייבים להחזר מלוא התשלום למבטל העסקה.

 17. המשתמש רשאי לבטל עסקה הקשורה במוצרים הנשלחים לביתו תוך 14 ימים מיום קבלת המוצר נשוא העסקה או מיום קבלת מסמך פרטי העסקה משיטת אלטשולר, לפי המאוחר מביניהם.
 18. ביטול מחמת פגם במוצר או אי התאמה (סעיף 14 ה (א) לחוק הגנת הצרכן) – ייעשה בהודעה בכתב, לכתובת דוא"ל support@vitality.co.il      במקרה זה, שיטת אלטשולר תחזיר למשתמש, בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעתו, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידו, תבטל את חיובך בשל העסקה ולא תגבה ממנו דמי ביטול כלשהם, בכפוף להחזרת המוצר וכל נכס שקיבל בעקבות עשיית העסקה, על פי הוראות הדין.
 19. ביטול שלא מחמת פגם או אי התאמה (סעיף 14 ה (ב) לחוק הגנת הצרכן) - ייעשה בהודעה בכתב, לכתובת דוא"ל support@vitality.co.il         

במקרה כזה, שיטת אלטשולר תחזיר לך, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידך, תבטל את חיובך בשל העסקה ולא תגבה ממך סכום כלשהו, זולת דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר המוצר, או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם.

עליך להחזיר את המוצר לשיטת אלטשולר לכתובת: שיטת אלטשולר מצפה אבירים 13806

בדואר או ידנית, כשהוא במצב חדש, באריזתו המקורית ובמקרה של ספרים - ספר שלא נפתח, דפיו אינם מקופלים או מקומטים, כריכתו במצב חדש וכיוצא באלו, יחד עם כל נכס שקיבלת בעקבות עשיית העסקה. אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותה של שיטת אלטשולר לתבוע את נזקיה, בשל כך שערך המוצר פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבו, לרבות על דרך של קיזוז